.
Opublikowano: 2011-11-22

Remont linii kolejowej oraz dworca kolejowego w Wieliczce


Od 7 listopada pociąg w Wieliczce nie dojeżdza już do stacji Wieliczka Rynek. Ta zmiana rozkładu jazdy zwiastuje początek wielkich „kolejowych” zmian jakie czekają Wieliczkę, a które to już się rozpoczęły. Przystanek końcowy zostanie przeniesiony i zmieni nazwę, powstanie też dodatkowy przystanek, a przez pewien czas pociągi do Wieliczki w ogóle nie będą dojeżdzać. Zobacz co nas czeka w najbliższym czasie…

Rozpoczęły się już prace związane z modernizacją linii kolejowej Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek. Kolejne etapy robót prowadzone będą sukcesywnie, w miarę pozyskiwania wymaganych decyzji, zgód i pozwoleń na budowę. We wrześniu br. rozpoczęły się pierwsze prace rozbiórkowe w stacji Wieliczka. Z początkiem listopada zamknięty dla ruchu pociągów został końcowy odcinek linii od stacji Wieliczka do przystanku Wieliczka Rynek oraz jeden tor i peron w stacji Kraków Bieżanów, również tam rozpoczęły się prace związane z modernizacją linii nr 109, taki stan potrwa do końca modernizacji linii w maju 2012 roku.


Ponadto pod koniec I kwartału 2012 roku planowane jest zamknięcie dla ruchu pociągów całej linii na ok. 6 tygodni. Na odcinku Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek funkcjonować będzie wtedy zastępcza komunikacja autobusowa. W tym czasie wymieniona zostanie nawierzchnia toru i podtorze, sieć trakcyjna wraz z konstrukcjami wsporczymi, przebudowane będą perony (powstanie nowy przystanek Wieliczka Bogucice w rejonie ulicy Winnickiej), zabudowane będą nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności. W ramach prac przygotowawczych do zasadniczego etapu oraz prac wykończeniowych, konieczne będzie również zamknięcie linii w czasie kilku weekendów (sobota, niedziela) przed i po głównym etapie robót. Również wówczas pasażerowie korzystać będą z komunikacji autobusowej. Dokładne terminy tych robót znane będą w połowie I kwartału 2012 roku. Szczegółowe informacje na ten temat podawane będą do wiadomości podróżnych poprzez komunikaty prasowe oraz zapowiedzi megafonowe na stacjach i przystankach, z których odjeżdżają pociągi do Wieliczki.


Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek wchodzi w zakres większego projektu pn. „Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”, znajdującego się na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) pod numerem 7.3-7. Projekt ten ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Kolejowe zmiany jakie czekają Wieliczkę nie będą jak widać dotyczyły tylko modernizacji lini kolejowych czy torowisk. Na trasie do Krakowa pasażerowie doczekają się również nowego przystanku „Wieliczka Bogucicie”. Jeśli już mowa o przystanach to również ten w centrum Wieliczki ulegnie dość znacznej zmianie. Z kolejowej mapy Wieliczki zniknie na zawsze przystanek „Wieliczka Rynek”, który zostanie przeniesiony za ulicę Mickiewicza, bliżej parkingu przy ulicy Dembowskiego i będzie nazwany „Wieliczka Rynek - Kopalnia Soli”. Również pierwszy wielicki przystanek dotychczas noszacy nazwę po prostu „Wieliczka” zostanie po zakończeniu prac modernizacyjnych nazwany „Wieliczka Park”.


Natomiast to co od wielu lat skutecznie straszy zarówno mieszkańców naszego miasta jak i wyrabia odpowiednie pierwsze wrażenie nt. Wieliczki wśród turystów przyjeżdzających do nas właśnie pociągiem również doczeka się gruntownego remontu. Mowa tutaj o zabytkowym budynku jakim jest główny budynek obecnego dworca „Wielczka”.

Planowana jest jego modernizacja. We wrześniu 2011 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano firmę Wandachowicz-Kashyna ARCHITEKCI Sp. p. ze Swarzędza. Wg zapisów umowy, część projektowa ma się zakończyć w maju 2012 roku. Planuje się, iż przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony w czerwcu-lipcu 2012r. Planowo modernizacja ma trwać ok. 12 miesięcy i zakończyć się w połowie 2013r. Szacowany koszt modernizacji to ponad 3mln zł. Część kosztów remontu sfinansuje budżet państwa. Projekt obejmuje modernizację dworca wraz z terenem przyległym (i nawiązać do powstającego parkingu Park&Ride. W wyremontowanym budynku dworca będą znajdować się kasy, pomieszczenia komercyjne oraz znaczna część budynku będzie udostępniona miastu Wieliczka na zagospodarowanie pod np. informację turystyczną i inną działalność statutową.