carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2015-12-23

Gmina Wieliczka realizuje projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta i gminy Wieliczka II"


Gmina Wieliczka realizuje projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta i gminy Wieliczka II" współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

 
Kwota wydatków kwalifikowanych: 2 218 906,16 PLN
Termin realizacji projektu: do 30.12.2015 r.
Okres trwałości projektu: 5 lat od daty zakończenia realizacji

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności z terenu Gminy Wieliczka

Cel główny jest realizowany poprzez realizację celów szczegółowych m.in.:

1) przekazanie do użytkowania sprzętu komputerowego oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 220 gospodarstw domowych oraz w ramach działań koordynacyjnych dla 5 jednostek podległych Gminy Wieliczka:
- Gimnazjum w Wieliczce
- Gimnazjum w Dobranowicach
- Gimnazjum w Golkowicach
- Gimnazjum w Koźmicach Wielkich
- Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich

2) zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie korzystania z łączności elektronicznej poprzez realizację szkoleń informatycznych

Wyłoniony w przetargu Wykonawca, firma Stimo Niedzielski Sp. J. zapewnia kompleksową realizację działań polegających na dostarczeniu, serwisowaniu i monitorowaniu sprzętu oraz zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu; przeprowadzeniu szkoleń oraz udzieleniu wsparcia uprawnionym odbiorcom.

Wsparcie to zostało priorytetowo skierowane do następujących beneficjentów ostatecznych:

1) gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;

2) gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych;

3) osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;

4) dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowanych do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;

5) Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,

W celu prawidłowego i efektywnego wykorzystania przekazanego sprzętu przeprowadzono cykl szkoleń skierowanych do beneficjentów ostatecznych:

1) w zakresie obsługi komputera i Internetu,
2) w zakresie nabycia dodatkowych umiejętności, które są wymagane na rynku pracy, m.in. aktywizacji zawodowej i społecznej dot. aktywnego poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych i skutecznej edukacji przez Internet, umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość.

Z beneficjentami ostatecznymi zawarte zostały umowy, określające obowiązki stron w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla powierzonego sprzętu, zaplanowano również ubezpieczenie zestawów komputerowych.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się do eliminacji zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online  
Data: 27.02.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Miasto i Gmina Wieliczka zaprasza na koncert online Renaty Przemyk. Transmisja z Wielickiej Mediateki rozpocznie się w sobotę 27 lutego o godzinie 18:00. Koncert do obejrzenia na profilu FB Miasta i Gminy Wieliczka
Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka  
Data: 13.02.2021
Lokalizacja: Siercza

W najbliższą sobotę 13 lutego o 8:30 rozpocznie się akcja charytatywna organizowana przez Oddziały Przedszkolne i całą społeczność Szkoły Podstawowej w Sierczy. Walentynkowy Kiermasz Ciast dla Tymka odbędzie się przy BAZIE, Siercza 1.
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka