carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2013-07-04

Konkurs fotograficzny - wygraj Mp3 Apple iPod Shuffle lub...


Biblioteka w Wieliczce zaprasza do udziału w letnim konkursie fotograficznym „W 80 dni dookoła świata”. Przyślij zdjęcie wraz z opisem jego powiązania z literaturą i wygraj!

Rozpoczyna się lato, a wraz z nim wakacyjne podróże naszych czytelników. Chcąc urozmaicić wam zwiedzanie świata zachęcamy do udziału w zorganizowanym przez nas konkursie fotograficznym.  Zadanie konkursowe polega na nadesłaniu do biblioteki zdjęcia wykonanego w jednym z krajów objętych akcją „W 80 dni dookoła świata” wraz z opisem jego powiązania z literaturą tegoż kraju. Kraje objęte akcją to: kraje kontynentu Afrykańskiego, Wielka Brytania, kraje Półwyspu Bałkańskiego, Czechy, Słowacja, Francja, Hiszpania, Portugalia, Kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Niemcy oraz kraje niemieckojęzyczne, kraje skandynawskie, Węgry, Włochy oraz Polska. Zdjęcie powinno obrazować wątek literacki lub fragment książki związanej z wybranym krajem, a nadesłany opis wyjaśniać jakie powiązanie ma fotografia z literaturą. Chcemy, aby najpiękniejsze zakątki świata podziwiane przez naszych czytelników zachwyciły również innych, a może zachęciły do ich zobaczenia. Oryginalne opisy do zdjęć mają rozwinąć zdolności pisarskie i twórcze, a także zachęcić do czytania i poszukiwania.

Chcemy, by wieliczanie odważyli się ukazać jak najbardziej subiektywnie świat nas otaczający nie zważając na ocenę swych refleksji przez innych. Być może okaże się, że osób "zauważających" świat w podobny sposób jest znacznie więcej. Każdy szczegół otaczającej nas rzeczywistości może stać się ciekawym tematem fotografii - wystarczy odpowiednio na niego spojrzeć i uchwycić jego wartość.

Prace na konkurs należy dostarczyć w terminie od 24 czerwca do 15 września 2013. Szczegółowe informacje oraz pełny regulamin dostępne są we wszystkich działach oraz filiach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, na stronie internetowej www.biblioteka.wieliczka.eu w zakładce Konkursy.Regulamin konkursu fotograficznego „ W 80 dni dookoła świata”
1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce.
2. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich chętnych mieszkańców województwa małopolskiego z zastrzeżeniem – osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.
3. Przedmiotem konkursu jest fotografia wykonana w dowolnie wybranym kraju objętym akcją „W 80 dni dookoła świata” wraz z opisem powiązania zdjęcia z literaturą danego państwa .
a) Kraje objęte akcją to: kraje kontynentu Afrykańskiego, Wielka Brytania, kraje Półwyspu Bałkańskiego, Czechy, Słowacja, Francja, Hiszpania, Portugalia, Kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Niemcy oraz kraje niemieckojęzyczne, kraje skandynawskie, Węgry, Włochy oraz Polska.
b) Zdjęcie powinno obrazować wątek literacki lub fragment książki związanej z wybranym krajem. Fotografie wykonane w krajach nie będących na liście nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu.
c) Opis nadesłany wraz ze zdjęciem powinien wyjaśniać jakie powiązanie ma fotografia z literaturą. Wypowiedź powinna się mieścić w granicach 200-700 znaków wraz ze spacjami.
d) Powołana w wypowiedzi literatura powinna być napisana przez autora pochodzącego z wybranego kraju lub nawiązywać treścią do tegoż kraju.
4. Zdjęcia na konkurs należy nadsyłać w formie plików cyfrowych /format JPG/, powinny być w możliwie najwyższej jakości (min. rozdzielczość 300dpi).
5. Każdy uczestnik może wysłać na konkurs maksymalnie 4 fotografie.
6. Prace konkursowe należy dostarczyć:
a) osobiście do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, ul. Żwirki i Wigury 2,
b) przesłać na adres PiMBP w Wieliczce, ul. Żwirki i Wigury 2, 32-020 Wieliczka (decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Organizatora), lub
c) przesłać e-mailem na adres: biblioteka@biblioteka.wieliczka.eu w tytule wpisując „Konkurs fotograficzny 2013”.
7. Prace można składać w Bibliotece w terminie od 24 czerwca do 15 września 2013 r., oraz we wszystkich filiach bibliotecznych najpóźniej do dnia 6 września 2013 r.
a) Przesłane fotografie powinny zawierać opis z następującymi danymi:
- imię i nazwisko autora
- adres zamieszkania / korespondencji autora
- adres e-mail lub nr telefonu kontaktowego
- oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych zdjęć i wyrażam zgodę na ich publikację w ramach promocji związanej z konkursem.”
b) W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uczestnictwo podopiecznego w konkursie fotograficznym "W 80 dni dookoła świata".
8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Ocenie podlegać będą oryginalność i ciekawość wypowiedzi, a przypadku zdjęć ich walory artystyczne oraz poprawność techniczna wykonanych zdjęć.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.wieliczka.eu najpóźniej do dnia 1 października 2013r., a nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Organizator zastrzega, że odbiór nagród możliwy będzie wyłącznie w bibliotece, nie będą one wysyłane pocztą.
10. Jury powołane przez organizatora wytypuje 3 najlepsze prace które zostaną nagrodzone:
I miejsce – odtwarzacz Mp2 Apple iPod shuffle 7gen
II miejsce – zestaw książek zawierający: „Gra o tron” oraz „Starcie królów” George R.R. Martin, „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce” B. Ollivier, „Kraina wódki” Mo Yan, „Kryształowy anioł” K. Grochola
III miejsce – zestaw gadżetów od PiMBP w Wieliczce
W przypadku wytypowania większej ilości prac wręczone zostaną także wyróżnienia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród w czasie trwania konkursu wynikającej z przyczyn niezależnych od niego. W przypadku powyższego Organizator konkursu zobowiązuje się do wydawania prezentów o porównywalnej jakości i wartości.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych z dn.29.08.1997 r. / Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm./
12. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wirtualnej wystawie pokonkursowej, która zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie go w Internecie.


Morsztyn Barok Festiwal w Raciborsku  
Data: 18.09.2021
Lokalizacja: Raciborsko

W sobotę 18 września w Raciborsku odbędzie się Morsztyn Barok Festiwal poświęcony polskiej kulturze baroku: muzyce, literaturze, obyczajom oraz kuchni. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na godzinę 18:00 do kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Raciborsku.
Morsztyn Barok Festiwal w Raciborsku
„Wehikuł Czasu” - dzień z historią średniowiecza  
Data: 12.09.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka wraz z Mediateką - Biblioteką Miejską w Wieliczce zapraszają na drugą edycję Dnia z Historią Średniowiecza pn. „Wehikuł Czasu”, który odbędzie się w niedzielę września przed Wielicką Mediateką.
„Wehikuł Czasu” - dzień z historią średniowiecza