.
Opublikowano: 2024-02-13

Na rangę przedsięwzięć patrzymy przez pryzmat bezpieczeństwa ludzi, miasta i zabytkuRozmowa z Pawłem Nowakiem, Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.


Panie Prezesie, 1,5 miliona turystów w 2023 r. roku to imponująca liczba. Czy trudno jest zarządzać przedsiębiorstwem, które z jednej strony musi zapewnić odwiedzającym bezpieczeństwo i atrakcyjny pobyt, a z drugiej prowadzić prace zabezpieczające i inwestycyjne?

Kopalnia to nie tylko labirynt 245 km chodników i 2391 komór, ale system naczyń połączonych, gdzie poszczególne funkcje wpływają na siebie. Dla przykładu, np. prace górnicze w obrębie tras dostosowywane są do ruchu turystycznego, w miarę możliwości prowadzone są poza sezonem. Górnicy pracują pod ziemią w wielu rejonach, na kilku poziomach, od szybu Wilson po szyb Kościuszko. Kopalnia ma swoją specyfikę i unikatowość, a połączenie górniczej, turystycznej i biznesowej funkcji jest dodatkowym motywatorem do zapewnienia niezawodności systemów oraz procedur. Infrastruktura musi funkcjonować sprawnie, podobnie sieci i systemy. Zarządzanie taką marką jak Wieliczkajest odpowiedzialnym, ale też wyjątkowym zadaniem, gdyż służy realizacji ważnej misji, jaką jest zachowanie zabytku w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń. Dlatego o dziedzictwo, którym się opiekujemy, dbamy najlepiej jak potrafimy. Wracając do kwestii zarządzania, czy to zadanie trudne? Koronawirus, wojna za naszą wschodnią granicą, spowolnienie światowej gospodarki wpłynęły na każdą firmę redefiniując priorytety, ale rok 2023 jest dowodem na to, że kopalnia znów ma się świetnie.

Jaki zatem był ubiegły rok? Jakie obszary i kierunki działań obok turystyki, były kluczowe?

2023 był to rok wyjątkowy, z wielu powodów. Świętowaliśmy 45. rocznicę wpisu kopalni na listę UNESCO i okrągłą 50. milionową liczbę gości (od 1945 r.). Zrealizowaliśmy wiele kluczowych inwestycji, część będzie w tym roku kontynuowanych. W kopalni na rangę przedsięwzięć patrzymy przede wszystkim przez pryzmat bezpieczeństwa ludzi, miasta i zabytku. Kolejnym ważnym aspektem jest wartość kulturowa zabytkowych wyrobisk, którą również traktujemy priorytetowo. Trzecia grupa to obszar społeczno-środowiskowy, gdyż nasza odpowiedzialność nie ogranicza się do myślenia tu i teraz, a założeniach, by kopalnia zawsze była bezpieczna i przyjazna odwiedzającym. By swą działalnością przyczyniała się do tworzenia pozytywnych wartości oraz lepszego świata dla przyszłych pokoleń. Gdybym miał wymienić najważniejsze obszary działań to byłyby to tradycyjnie: zabezpieczenie, turystyka i rozwój solnego przedsiębiorstwa. W każdym z nich jest wiele przedsięwzięć, które są ważne.

Koncentrując się na górniczych aspektach, bo one determinują pozostałą działalność: które zadania były najważniejsze w minionym, a które są priorytetem w tym roku?

W ubiegłym roku górnicza załoga wykonywała prace górnicze w 10 komorach i 37 chodnikach, co wiązało się m.in. z transportem do podziemi na cele zabezpieczeń ponad 2 tys. sztuk kotew i ponad 4 tys. sztuk drewna. Górnicy pracowali m.in. w komorach Seeling i Weiss, a także Grotach Kryształowych. Dbałość o groty, które są geologicznym fenomenem, to nie tylko kwestia konieczności zapewnienia stałych parametrów wilgotnościowo-temperaturowych, ale utrzymanie ich w jak najlepszym stanie technicznym. Po montażu drewnianych wzmocnień i wykonaniu ciągu komunikacyjnego pomiędzy obiema grotami, ich zabezpieczanie zakończyć się powinno w roku przyszłym.

W tym roku finalizowane będą też prace w rejonie Kloski-Colloredo, które trwały blisko dekadę. Obejmowały poziomy od III do VI. Ten obszar ma związek z feralnym wypływem wody sprzed 150 lat, którego pozostałością był jeden z największych wycieków. Można powiedzieć, że to będzie historyczny moment, gdy wodoszczelna likwidacja tego rejonu się zakończy. Takie, związane z dopływami wód słodkich do kopalni rejony, uszczelniane są iniektami, których do kopalni w tym roku ma być wtłoczonych rurociągami 4 tys. m3 (w ubiegłym było to blisko 6 tys. m3). Natomiast podsadzanie wyrobisk obejmie ulokowanie 25 tys. m3 piasku w wyrobiskach komorowych (w 2023 r. było to 29 tys. m3).

Z prac pod ziemią chciałbym wymienić jeszcze kontynuację przebudowy wyrobisk na poziomach V i VI, która związana jest z dojściami do wycieków w zachodniej części kopalni. Na poziomie VIII przygotowujemy się z kolei do kolejnego dużego zadania, jakim jest budowa nowych zbiorników solankowych. Od 2023 roku trwa przebudowa dojścia do tego rejonu, do hali pomp, a całość przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie ciągłości skutecznego odwadniania kopalni. Warto podkreślić, że w ten proces zabezpieczeń, od dokumentacji, przetargów, projektowania po wykonanie zaangażowanych jest kilkuset pracowników, z samej tylko kopalni, a przecież w wielu pracach wspomagają nas też firmy zewnętrzne.

Mówiąc o rozwoju zabytku, jakie kwestie miał Pan Prezes na myśli?

Właściwie każdy obszar aktywności przedsiębiorstwa łączy się z rozwojem: od wdrażania innowacji, przez stosowanie nowoczesnych technologii, cyfryzację, optymalizacje i oczywiście usprawnienia w obszarach pracowniczym, środowiskowym i społecznym. Myślimy i działamy strategicznie, a do tego potrzeba nie tylko aktywnych działań w obszarze zabezpieczania (by zabytek i miasto leżące nad nim, wraz z mieszkańcami, były bezpieczne), ale także troski o pracowników, gości, ale również zapewnienia infrastruktury, służącej sprawnemu realizowaniu wszystkich funkcji. Dlatego nasze plany inwestycyjno-modernizacyjne są ambitne, a aby je realizować musimy pozyskiwać finansowanie, również ze środków pozabudżetowych.

Wkrótce, po uzyskaniu stosownych zgód ruszy postępowanie przetargowe na modernizację szybu Kościuszko. Remont obudowy górniczej szybu i zlokalizowanej w nim infrastruktury technicznej i odwadniającej jest wymagany ze względu na konieczność utrzymania sprawności technicznej szybu i zapewnienia możliwości jego kontroli. Tuż obok tego szybu kończymy budowę farmy fotowoltaicznej, która (po uruchomieniu z końcem I kwartału tego roku) zapewni nam 8% całorocznego zapotrzebowania na prąd. W ten sposób kopalnia ograniczy koszty i jednocześnie uzyska 100% energii z OZE, i nie będzie to energia kupowana od zewnętrznych dostawców. Ta inwestycja pozwoli nam na własne ekologiczne źródło, a w kolejnych latach na zwiększenie udziału własnej produkcji poprzez kolejne pola fotowoltaiczne m.in. na Baryczy.

Inwestycja w odnawialne źródła energii to element wieloletniej transformacji energetycznej kopalni, w ramach której modernizujemy infrastrukturę energetyczną, wymieniamy stacje transformatorowe na powierzchni i pod ziemią. Dla podania realnego przykładu powiem, że oświetlenie w chodnikach podziemnych w całości jest już ledowe, a do 2028 roku wymienione zostanie (wraz z instalacjami) także to w dużych komorach Trasy Turystycznej. W tym roku obejmie komorę Pieskowa Skała, a w kolejnych latach komory: Michałowice, Drozdowice, Weimar, Stanisława Staszica.

W pierwszym kwartale roku planujemy także prowadzić remont wieży szybowej szybu Kinga. Prace te wstrzymają ruch górniczego wyciągu szybowego szybu Kinga na okres około 2 miesięcy, co będzie się wiązało się ze wzmożonym ruchem w szybach Daniłowicza i Regis. Będą one musiały przejąć także funkcje szybów transportowych załogi i materiałów do prac górniczych. Z kolei przy szybie Paderewskiego planowana jest budowa budynku nadszybia, które w przyszłości będzie połączone z Centrum Obsługi Turystów. Ta inwestycja również rozpocznie się w 2024.


Na rangę przedsięwzięć patrzymy przez pryzmat bezpieczeństwa ludzi, miasta i zabytku - zobacz zdjęcia35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022