carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2013-09-30

Pierwszy etap budowy obwodnicy Gdowa


W najbliższych tygodniach na kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu. W związku z budową rond na ul. Bocheńskiej i Krakowskiej ruch w tych miejscach będzie się odbywał wahadłowo.

 

Według planu, budowa ronda na ul Bocheńskiej ma się zakończyć do końca października br., natomiast budowa ronda na ul. Krakowskiej do końca listopada br. (podane terminy mogą ulec nieznacznym zmianom).

Do dnia 31 sierpnia 2013r. wykonano roboty za kwotę około 13 500 000zł. tj. 45% kwoty umownej.

W ramach powyższej kwoty wykonano:
  • roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu), prace rozbiórkowe (budynki mieszkalne i gospodarcze),
  • przebudowę sieci istniejącego uzbrojenia (75%) w tym: wszystkie niezbędne przełożenia urządzeń teletechnicznych, połowę zaplanowanych przekładek energetycznych, 70% planowanych przełożeń wodociągów i około 35% gazociągów,
  • wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego pod nasypy (kolumny żwirowe, materace żwirowe oraz wzmocnienie popiołami lotnymi), trwają prace przy budowie nasypów – obecne zaawansowanie robót drogowych - 45%,
  • budowę kanalizacji deszczowej na dł. 1150 mb, co stanowi 66% planowanej długości,
  • prace przy budowie obiektów mostowych – zaawansowanie wynosi 85%
TERMI ZAKOŃCZEIA REALIZACJI CAŁEGO ZADAIA

Z uwagi na trudności z dostępem do części działek, przez które ma przebiegać obwodnica, został podpisany aneks przesuwający termin zakończenia robót na 30 czerwca 2014r.


.......  Na podstawie wykonanych przez Jednostkę Projektową projektów budowlanych oraz uzyskanych niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień, dnia 25.01.2012 r. inwestor złożył wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej pn.„Budowa obwodnicy Gdowa – Etap I, zadanie I oraz zadanie II w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 967”. W wyniku postępowania administracyjnego, dnia 15.06.2012r oraz 20.06.2012r., odpowiednio dla zadania I i zadania II ww. inwestycji, została wydana przez Wojewodę Małopolskiego decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  

System Zintegrowanej Informacji Powiatowej po raz pierwszy

 

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Wojewoda Małopolski). Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie był zobowiązany do wypłaty odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu wysokości odszkodowania - wypłata odszkodowania następuje 14 dni po uzyskaniu przez tą decyzję waloru ostateczności.

Od decyzji ZRID dla zadania I zostały wniesione odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, co uniemożliwiło wypłatę odszkodowań dla części mieszkańców. Pozostałym 41 właścicielom za przejęte nieruchomości do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy Gdowa", ZDW w Krakowie wypłacił z tytułu odszkodowań łączną kwotę w wysokości 3 873 816,65zł.

Dnia 17.05.2013r na podstawie prowadzonego postępowania administracyjnego oraz wnikliwej analizy materiału dowodowego, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydał decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję, w związku z czym decyzja ZRID stała się ostateczna w toku instancji.

Obecnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wypłacił odszkodowania za przejęte nieruchomości do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy Gdowa" łącznie 80-ciu właścicielom na łączną kwotę 7 654 744,25 zł.

Gmina Gdów zobowiązała się do przekazania na rzecz Województwa Małopolskiego pomocy finansowej w kwocie 6 059 250,00zł. w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania pn.”Budowa obwodnicy Gdowa”. Ponadto, w ubiegłych latach Gmina Gdów współfinansowała przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji m.in. opracowania projektu budowlano-wykonawczego zadania.

Pierwszy etap budowy obwodnicy Gdowa - zobacz zdjęcia

Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online  
Data: 27.02.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Miasto i Gmina Wieliczka zaprasza na koncert online Renaty Przemyk. Transmisja z Wielickiej Mediateki rozpocznie się w sobotę 27 lutego o godzinie 18:00. Koncert do obejrzenia na profilu FB Miasta i Gminy Wieliczka
Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka  
Data: 13.02.2021
Lokalizacja: Siercza

W najbliższą sobotę 13 lutego o 8:30 rozpocznie się akcja charytatywna organizowana przez Oddziały Przedszkolne i całą społeczność Szkoły Podstawowej w Sierczy. Walentynkowy Kiermasz Ciast dla Tymka odbędzie się przy BAZIE, Siercza 1.
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka