carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2016-01-07

Urząd Skarbowy w Wieliczce informuje o zmianie właściwości miejscowej VAT i rachunków bankowych


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, że od 01 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana właściwości miejscowej w podatku od towarów i usług – urzędem właściwym miejscowo w zakresie podatku VAT będzie urząd właściwy według adresu zamieszkania albo adresu siedziby.

fot. archiwum WieliczkaCity.pl

W ten sposób podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą płacić wszystkie podatki (PIT z wyjątkiem karty podatkowej, CIT i VAT) w jednym urzędzie skarbowym, bez względu na miejsce wykonania działalności.

W dniu 20 października 2015 roku ogłoszona została ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1649). Ustawa ta nowelizuje także ustawę o podatku od towarów i usług uchylając częściowo art.3 tej ustawy. W konsekwencji zgodnie z art.17 §1 Ordynacji podatkowej, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 Ordynacji podatkowej.

W związku z powyższymi zmianami:
- dla osób fizycznych, bez względu na to czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie, urzędem właściwym będzie urząd właściwy wedługadresu miejsca zamieszkania;
- dla pozostałych podmiotów urzędem właściwym będzie urządwłaściwy wedługadresu siedziby.


UWAGA PODATNIKU - ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce uprzejmie informuję, iż z dniem 07.12.2015 r. w Urzędach Skarbowych obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych dla należności pieniężnych z tytułu podatku od:
-  czynności cywilnoprawnych ( PCC ),
-  spadków i darowizn ( SD ) ,
-  zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej ( KP ).

NBP O/O BYDGOSZCZ 27 1010 0055 0201 2260 0007 0000

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 2 grudnia 2015 wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych z tytułu płatności w/w podatków oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku  W związku z powyższym wykaz numerów rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Wieliczce został rozszerzony o nowy numer rachunku bankowego. Zostały one określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015.- Dz. Urz. MF z dnia 8 grudnia 2015 r., poz 86.

Wzory jak należy wypełnić dowody wpłat zamieszczone są na Sali Obsługi w w siedzibie Urzędu Skarbowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Skarbowego Wieliczka.

http://bip.malopolska.pl/uswieliczka/Article/id,241132.html

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022