.


Opublikowano: 2017-06-29

Urząd Skarbowy w Wieliczce o spadkach i darowiznachNaczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce w ramach akcji informacyjnej przypomina o terminach występujących w podatku od spadków i darowizn.


W przypadku nabycia spadku spadkobiercy należący do kręgu najbliższej rodziny spadkodawcy, a więc małżonek, zstępny (np. córka), wstępny (np. ojciec), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha mogą korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadku. Warunkiem jest zgłoszenie nabycia spadku na druku SD-Z2 do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku. Nie należy mylić daty ogłoszenia postanowienia z datą jego uprawomocnienia.

W przypadku notarialnego poświadczenia dziedziczenia termin 6 miesięcy liczony jest od dnia spisania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Niekiedy podatnik dowiaduje się o nabyciu spadku z opóźnieniem na przykład, gdy przebywa za granicą. W takiej sytuacji nadal ma prawo do zwolnienia, jeżeli zgłosi nabycie spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o jego nabyciu oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia takiej wiadomości. Całkowite zwolnienie z podatku od spadku dla członków najbliższej rodziny nie dotyczy spadków nabytych przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Wyżej opisane zwolnienie z podatku dotyczy także nabycia rzeczy lub praw majątkowych w drodze umowy darowizny. Termin do zgłoszenia w urzędzie skarbowym nabycia darowizny na druku SD-Z2 wynosi 6 miesięcy i liczony jest od dnia zawarcia umowy darowizny. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od darowizny jest zachowanie terminu, a w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, obdarowany musi udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Jeżeli podatnik nie spełnia warunków do zastosowania całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego.

Podstawa prawna : art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 710 ze zm.)

Przygotowanie:
Ewa Paździora
Ekspert skarbowy   

35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022