.

Regulamin zamieszczania reklam 


Regulamin emisji reklam na portalu WieliczkaCity.pl

 1.  1. Portal WieliczkaCity.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. To klient, zleceniodawca reklamy całkowicie zapewnienia, że reklama i jej treść są zgodne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego.
 2.  2.  Portal WieliczkaCity.pl zastrzega sobie możliwość odpowiedniego oznaczenia publikowanej na stronach portalu reklamy słowami np.: "reklama" czy „artykuł sponsorowany”.
 3.  3. Zleceniodawca reklamy zobowiązany jest zawsze do posiadania praw (autorskich, pokrewnych, do znaków towarowych oraz innych) jak i również do posługiwania się w przesłanych reklamach informacjami, fragmentami utworów bądź ich całością, wizerunkami, znakami towarowymi oraz innymi  elementami będącymi pod jakąkolwiek ochroną prawną.
 4. 4. Zleceniodawca reklamy odpowiada za wszelkie szkody oraz krzywdy jakie zostały wyrządzone portalowi WieliczkaCity.pl lub osobom trzecim, które to powstały na skutek publikacji reklamy przez niego zleconej w tym również krzywdy, jakie powstały działaniem czy zaniechaniem zleceniodawcy czy jego podwykonawców.
 5. 5. Zleceniodawca reklamy zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w tym również te stawiane portalowi WieliczkaCity.pl, w związku z naruszeniem ich praw poprzez publikację reklamy.
 6. 6. Zleceniodawca ponosi koszt zamieszczenia na portalu WieliczkaCity.pl reklamy przez niego zleconej zgodnie z przedstawionym mu cennikiem.
 7. 7. Portal Wieliczkacity.pl ma prawo wstrzymać, ukryć lub całkowicie usunąć reklamę, która według oceny portalu jest niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami czy chociażby zasadami współżycia społecznego. Portal WieliczkaCity.pl może również podjąć decyzję o wstrzymaniu, ukryciu lub usunięciu reklamy, gdy jest ona według stosownych władz uznaną za sprzeczną z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W przypadku takim Zleceniodawcy nie przysługują żadne roszczenia względem portalu WieliczkaCity.pl, w tym również roszczenia o obniżenie lub anulowanie płatności należnej portalowi WieliczkaCity.pl.
 8. 8. Portal Wieliczkacity.pl wstrzyma, ukryje lub całkowicie usunie reklamę, jeśli zleceniodawca w jakikolwiek sposób naruszy postanowienia tego regulaminu czy zasady specyfikacji technicznej.
 9. 9. Faktura VAT za emisję reklamy jest wystawiana przed jej publikacją na portalu WieliczkaCity.pl, a zleceniodawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od jej wystawienia do opłacenia faktury przelewem bankowym na wskazany rachunek.
 10. 10. Portal WieliczkaCity.pl zrealizuje reklamę i rozpocznie jej emisję, gdy faktura VAT zostanie opłacona, a należna kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym portalu WieliczkaCity.pl. Realizacja reklamy odbędzie się na zasadach określonych w tym regulaminie oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną banerów reklamowych oraz innych form reklamy, która znajduje w poszczególnych działach opisujących daną formę reklamy.
 11. 11. Po emisji reklamy na ustaloną ze zleceniodawcą ilość dni, reklama zostanie usunięta z portalu WieliczkaCity.pl.
 12. 12. Jeżeli emisja reklamy zostanie w jakiś sposób zakłócona lub nie zostanie w pełni zrealizowana w czasie zamówionym przez zleceniodawcę z przyczyn od portalu WieliczkaCity.pl niezależnych, portal wydłuży odpowiednio emisję reklamy. Nie dotyczy to sytuacji gdy zleceniodawca nie dostarczy na czas materiałów potrzebnych do przygotowania reklamy przez grafika portalu WieliczkaCity.pl o czym jest mowa z zasadach specyfikacji technicznej banerów znajdującej się powyżej owego regulaminu.
 13. 13. Portal WieliczkaCity.pl zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy klienta bez podania przyczyny.
 14. 14. Banery reklamowe emitowane na portalu WieliczkaCity.pl wyświetlane są w systemie rotacyjnym.
 15. 15. Klient podsyłając wraz z przygotowaną przez siebie reklamą link do strony www na którą ma nastąpić przekierowanie (przekierowania z reklam emitowanych na portalu WieliczkaCity.pl zawsze następują z atrybutem nofollow) oświadcza, że link nie prowadzi do stron niestosownych czy sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego.
 16. 16. Zleceniodawca może w trakcie emisji reklamy poprosić o zmianę wyświetlanego baneru podsyłając na adres e-mail redakcji nowy baner. Zamiana baneru podczas emisji reklamy jest możliwa, ale tylko za zgodą portalu WieliczkaCity.pl. Nowy baner nie może w żaden sposób naruszać postanowień owego regulaminu i musi być (tak jak poprzedni baner) zaakceptowany przez portal WieliczkaCity.pl. Portal WieliczkaCity.pl zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na zamianę baneru bez podania przyczyny.
 17. 17. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Zleceniodawcy reklamy oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług portalu WieliczkaCity.pl, jak i w celu w celu rozliczenia usług, które świadczy portal WieliczkaCity.pl. W chwili gdy zleceniodawca zleca emisję reklam na portalu WieliczkaCity.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez portal WieliczkaCity.pl, zgodnie z warunkami tutaj określonymi.
 18. 18. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez portal WieliczkaCity.pl również po zakończeniu realizacji zlecenia. Jednak portal WieliczkaCity.pl nie będzie wykorzystywał tych danych w innym celu, jak na przykład marketingu własnych usług ani też podmiotów trzecich. Wyjątek stanowi udostępnienie danych zleceniodawcy podmiotom uprawionym do otrzymania tych danych zgodnie z obowiązującym prawem w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 19. 19. W kwestiach nieregulowanych regulaminem tym oraz innymi ewentualnymi przepisami znajdującymi się w portalu WieliczkaCity.pl, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 20. 20. Regulamin ten może być w dowolnym momencie zmieniony przez portal WieliczkaCity.pl bez konieczności podawania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania w portalu Wieliczkacity.pl.
 21. 21. Zleceniodawcy będą powiadomieni o zmianach w niniejszym regulaminie poprzez opublikowanie daty ostatniej zmiany w regulaminie w pkt 24
 22. 22. Zlecanie przez zleceniodawców emisji reklamy na portalu WieliczkaCity.pl po wejściu w życie zmian oznacza równocześnie akceptację owych zmian w regulaminie.
 23. 23. Zleceniodawca ma prawo nie zgodzić się ze zmianami w regulaminie jednocześnie wstrzymując się zlecenia emisji swoich reklam na portalu WieliczkaCity.pl.
 24. 24. Regulamin ten obowiązuje od dnia 19 października 2012 roku.
 25. 25. W momencie zlecenia przez Zleceniodawcę emisji reklamy na portalu WieliczkaCity.pl oświadcza on, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie go oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.Regulamin publikowania artykułu sponsorowanego na portalu WieliczkaCity.pl

 1. 1. Portal WieliczkaCity.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść artykułu sponsorowanego. To klient, zleceniodawca artykułu sponsorowanego całkowicie zapewnienia, że treść artykułu jest zgodna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego.
 2. 2. Portal WieliczkaCity.pl zastrzega sobie możliwość odpowiedniego oznaczenia publikowanego na stronach portalu artykułu sponsorowanego słowami np.: „artykuł sponsorowany”.
 3. 3. Zleceniodawca reklamy zobowiązany jest zawsze do posiadania praw (autorskich, pokrewnych, do znaków towarowych oraz innych) jak i również do posługiwania się w przesłanym artykule informacjami, fragmentami utworów bądź ich całością, wizerunkami, znakami towarowymi oraz innymi elementami będącymi pod jakąkolwiek ochroną prawną.
 4. 4. Zleceniodawca artykułu sponsorowanego odpowiada za wszelkie szkody oraz krzywdy, jakie zostały wyrządzone portalowi WieliczkaCity.pl lub osobom trzecim, które to powstały na skutek publikacji artykułu sponsorowanego przez niego zleconego w tym również krzywdy, jakie powstały działaniem czy zaniechaniem zleceniodawcy czy jego podwykonawców.
 5. 5. Zleceniodawca artykułu sponsorowanego zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w tym również te stawiane portalowi WieliczkaCity.pl, w związku z naruszeniem ich praw poprzez publikację artykułu sponsorowanego.
 6. 6. Zleceniodawca ponosi koszt zamieszczenie na portalu WieliczkaCity.pl artykułu sponsorowanego przez niego zleconego zgodnie z przedstawionym mu cennikiem.
 7. 7. Treść artykułu sponsorowanego powinna dotyczyć regionu powiatu wielickiego w zakresie jego spraw, mieszkańców, usług czy produktów.
 8. 8. Dany artykuł sponsorowany nie może być wykorzystywany i publikowany na portalu WieliczkaCity.pl kilkukrotnie. Zleceniodawca decydując się na kolejna publikację artykułu sponsorowanego na portalu WieliczkaCity.pl powinien dysponować nowym artykułem, który zdecydowanie różni się od poprzedniego.
 9. 9. Artykuł sponsorowany ukazuje się na stronie głównej portalu WieliczkaCity.pl w takiej samej formie i miejscu jak pozostałe aktualności (box: "Aktualności - najnowsze wiadomości z Wieliczki i Powiatu Wielickiego") i jest tam wyświetlany przez 48 godzin. Istnieje również możliwość wyświetlenia Artykuły sponsorowanego na stronie głównej w takiej samej formie i miejscu jak box: "Wieliczka City - O tym się mówi". Możliwość ta jest indywidualnie negocjowana z każdym klientem.
 10. 10. Artykuł sponsorowany po „zejściu” ze strony głównej portalu WieliczkaCity.pl nie jest usuwany z jego zasobów, jest dalej dostępny na podstronie z aktualnościami.
 11. 11. Zleceniodawca nie ma żadnych praw do publikowania artykułu sponsorowanego, który został stworzony przez dziennikarza portalu WieliczkaCity.pl w innym miejscu czy to w Internecie czy na innych nośnikach bez pisemnej zgody portalu WieliczkaCity.pl.
 12. 12. Zleceniodawca nabywa żadnych praw do artykułu sponsorowanego stworzonego przez dziennikarza portalu WieliczkaCity.pl. Prawa autorskie do takiego artykułu należą w pełnym zakresie do portalu WieliczkaCity.pl.
 13. 13. Portal Wieliczkacity.pl ma prawo wstrzymać, ukryć lub całkowicie usunąć artykuł sponsorowany, który według oceny portalu jest niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami czy chociażby zasadami współżycia społecznego. Portal WieliczkaCity.pl może również podjąć decyzję o wstrzymaniu, ukryciu lub usunięciu artykułu sponsorowanego, gdy jest on według stosownych władz uznany za sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W przypadku takim Zleceniodawcy nie przysługują żadne roszczenia względem portalu WieliczkaCity.pl, w tym również roszczenia o obniżenie lub anulowanie płatności należnej portalowi WieliczkaCity.pl.
 14. 14. Portal Wieliczkacity.pl wstrzyma, ukryje lub całkowicie usunie artykuł sponsorowany, jeśli zleceniodawca w jakikolwiek sposób naruszy postanowienia tego regulaminu.
 15. 15. Faktura VAT za emisję artykułu sponsorowanego jest wystawiana przed jego publikacją na portalu WieliczkaCity.pl, a zleceniodawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od jej wystawienia do opłacenia faktury przelewem bankowym na wskazany rachunek.
 16. 16. Portal WieliczkaCity.pl opublikuje artykuł sponsorowany, gdy faktura VAT zostanie opłacona, a należna kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym portalu WieliczkaCity.pl. Publikacja artykułu sponsorowanego odbędzie się na zasadach określonych w tym .
 17. 17. Jeżeli publikacja artykułu sponsorowanego zostanie w jakiś sposób zakłócona lub nie zostanie w pełni zrealizowana na stronie głównej portalu w okresie dwóch dni kalendarzowych z przyczyn od portalu WieliczkaCity.pl niezależnych, portal wydłuży odpowiednio emisję artykułu sponsorowanego na stronie głównej portalu. Nie dotyczy to sytuacji gdy zleceniodawca nie dostarczy na czas materiałów potrzebnych do przygotowania artykułu sponsorowanego przez dziennikarza portalu WieliczkaCity.pl.
 18. 18. Portal WieliczkaCity.pl zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu sponsorowanego klienta bez podania przyczyny.
 19. 19. Klient podsyłając wraz z przygotowanym przez siebie artykułem sponsorowanym link do strony www na którą ma nastąpić przekierowanie (przekierowania z portalu WieliczkaCity.pl zawsze następują z atrybutem nofollow) oświadcza, że link nie prowadzi do stron niestosownych czy sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego.
 20. 20. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Zleceniodawcy artykułu sponsorowanego oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług portalu WieliczkaCity.pl, jak i w celu w celu rozliczenia usług, które świadczy portal WieliczkaCity.pl. W chwili gdy zleceniodawca zleca publikację artykułu sponsorowanego na portalu WieliczkaCity.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez portal WieliczkaCity.pl, zgodnie z warunkami tutaj określonymi.
 21. 21. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez portal WieliczkaCity.pl również po zakończeniu realizacji zlecenia. Jednak portal WieliczkaCity.pl nie będzie wykorzystywał tych danych w innym celu, jak na przykład marketingu własnych usług ani też podmiotów trzecich. Wyjątek stanowi udostępnienie danych zleceniodawcy podmiotom uprawionym do otrzymania tych danych zgodnie z obowiązującym prawem w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 22. 22. W kwestiach nieregulowanych regulaminem tym oraz innymi ewentualnymi przepisami znajdującymi się w portalu WieliczkaCity.pl, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 23. 23. Regulamin ten może być w dowolnym momencie zmieniony przez portal WieliczkaCity.pl bez konieczności podawania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania w portalu Wieliczkacity.pl.
 24. 24. Zleceniodawcy będą powiadomieni o zmianach w niniejszym regulaminie poprzez opublikowanie daty ostatniej zmiany w regulaminie w pkt 27
 25. 25. Zlecanie przez zleceniodawców publikacji artykułu sponsorowanego na portalu WieliczkaCity.pl po wejściu w życie zmian oznacza równocześnie akceptację owych zmian w regulaminie.
 26. 26. Zleceniodawca ma prawo nie zgodzić się ze zmianami w regulaminie jednocześnie wstrzymując się zlecenia publikacji artykułu sponsorowanego na portalu WieliczkaCity.pl.
 27. 27. Regulamin ten obowiązuje od dnia 19 października 2012 roku.
 28. 28. W momencie zlecenia przez Zleceniodawcę emisji reklamy na portalu WieliczkaCity.pl oświadcza on, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie go oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.


 35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022
Piknik Strażacki - 150 lat OSP Wieliczka  
Data: 17.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

Zbliża się Jubileusz 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Wieliczka. Już 17 września wieliccy druhowie zapraszają do wspólnego świętowania podczas pikniku strażackiego na placu przy wielickiej tężni, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Na scenie tego dnia wystąpi m.in. Ewelina Lisowska, Czadoman oraz finalistka programu „Mam Talent”.
Piknik Strażacki - 150 lat OSP Wieliczka