carrefour
.leroymerlinOpublikowano: 2016-07-26

ŚDM 2016. Regulamin - co trzeba wiedzieć?Uczestnicy Wydarzeń Centralnych w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie na Błoniach oraz w Brzegach na Campusie Misericordiae, będą musieli zastosować się do regulaminów obowiązujących w tych miejscach.


Wiąże się to z pewnymi ograniczeniami wprowadzonymi dla bezpieczeństwa uczestników uroczystości.

Pielgrzymi muszą się liczyć z kontrolą wnoszonego bagażu.

– Na liście rzeczy zabronionych, których nie będzie można wnieść na teren wydarzeń, znajdują się te przedmioty, których nie możemy zabrać ze sobą do samolotu. Zostaną one, tak samo jak w przypadku kontroli lotniskowej skonfiskowane przed wejściem na Wydarzenia Centralne – wyjaśnia rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Mariusz Ciarka.

Jest to przede wszystkim wszelkiego rodzaju broń, gazy obronne, materiały wybuchowe, ostre narzędzia, opakowania szklane (butelki), napoje alkoholowe, środki odurzające, a także substancje i ciecze nieznanego pochodzenia.

Należy zwrócić szczególnie uwagę na przedmioty codziennego użytku, które mogą być potencjalnie niebezpieczne przykładowo scyzoryki czy noże, albo parasole z ostrym szpicem.

Na Campusie Misericordiae zabronione jest również rozbijanie namiotów w sektorach.

Kontrole przeprowadzane będą przez służby porządkowe uprawnione do legitymowania, przeglądania zawartości bagaży i wydawania poleceń porządkowych.

Ewa Kasperek


Regulamin Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Campus Misericordiae 29-31.07.2016r.

1. Osoby obecne na Campusie Misericordiae zobowiązane są do zachowywania się w sposób godny (z uwagi na sakralny charakter miejsca) oraz nie zagrażający
bezpieczeństwu pozostałych uczestników Spotkań, a w szczególności do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Zabrania się wnoszenia na Campus Misericordiae oraz używania na Spotkaniach broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów
alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych, opakowań szklanych oraz butli gazowych.

3. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem Organizatora umieszczonymw widocznym miejscu, uprawnione są do:
- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
- przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia,że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt.2 ,
- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Spotkań, a w przypadku nie
wykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu Campusu Misericordiae,
- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego
mienia.

4. Służby porządkowe Organizatora Spotkań zobowiązane są:
- nie wpuścić osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w pkt.3 ;
- w odniesieniu do osób zakłócających porządek, usunąć je z miejsca Spotkań.

5. Osobom nieupoważnionym zabrania się przebywania i poruszania się w strefie „0” oraz w miejscach zamkniętych dla uczestników.

6. Zabrania się rozbijania namiotów w sektorach. Istnieje możliwość rozbicia namiotów w strefach buforowych wskazanych przez służby porządkowe.

7. W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, należy zgłosić się do jednego z punktów medycznych znajdujących się w każdym sektorze, oznaczonych czerwonym
krzyżem, ewentualnie prosić o pomoc wolontariuszy.

8. Pomiędzy sektorami oraz w miejscach wyznaczonych, znajdują się drogi ewakuacyjne wykorzystywane przez służby porządkowe i ratownicze – prosimy ich nie
zajmować zarówno w czasie Spotkań, jak i nie blokować ich podczas opuszczania terenu Campusu Misericordiae.

9. Ogólnodostępne sanitariaty znajdują się w każdym sektorze w wyznaczonych miejscach, nie ma możliwości korzystania z innych.

10. W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom służb Organizatora.

11. W przypadku zaginięcia osoby i braku możliwości jej zlokalizowania, jak również w innych uzasadnionych sytuacjach należy zgłosić ten fakt
wolontariuszom.

12. Organizator Spotkania uprawniony jest do rejestrowania jego przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania
zapisu.

13. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

żródło: http://www.krakow2016.com/wydarzenia-centralne-o-czym-powinni-pamietac-pielgrzymi


   
Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online  
Data: 27.02.2021
Lokalizacja: Wieliczka

Miasto i Gmina Wieliczka zaprasza na koncert online Renaty Przemyk. Transmisja z Wielickiej Mediateki rozpocznie się w sobotę 27 lutego o godzinie 18:00. Koncert do obejrzenia na profilu FB Miasta i Gminy Wieliczka
Renata Przemyk w Wielickiej Mediatece - koncert online
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka  
Data: 13.02.2021
Lokalizacja: Siercza

W najbliższą sobotę 13 lutego o 8:30 rozpocznie się akcja charytatywna organizowana przez Oddziały Przedszkolne i całą społeczność Szkoły Podstawowej w Sierczy. Walentynkowy Kiermasz Ciast dla Tymka odbędzie się przy BAZIE, Siercza 1.
Walentynowy kiermasz ciast dla Tymka