.
wse

Ośrodek Zdrowia w Wieliczce


Ośrodek Zdrowia w Wieliczce mieści się przy ulicy Szpunara 20. Godziny pracy wielickiej przychodni w dni powszednie - 8:00 do 20:00. Ośrodek zdrowia w Wieliczce świadczy bezpłatnie usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dla mieszkańców miasta i gminy Wieliczka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii oraz rehabilitacji. 

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce jest samodzielną jednostką organizacyjną, której założycielem jest Urząd Miasta i Gminy Wieliczka. W 2010 roku w ośrodku zdrowia w Wieliczce została podpisana umowa na przekazanie dotacji w kwocie 1 108 172, 91 PLN na dofinansowanie projektu Wdrożenie e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce. Projekt ten, którego całkowita wartość opiewała na 1 477 563,87 pln został powoli wdrażany w życie w wielickiej przychodni zdrowia od maja 2012 roku. W ten właśnie sposób w ośrodku zdrowia w Wieliczce została uruchomiona elektroniczna rejestracja pacjenta. Obecnie na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce znajduje się link umożliwiający nam rejestrację do wybranego lekarza poprzez Internet. 

Aby skorzystać z elektronicznej formy rejestracji wystarczy, wejść na Medyczny Portal Informacyjny – kliknij. Aby się zarejestrować do lekarza, najpierw musimy stworzyć swoje własne konto. 

Jak zapisać się do lekarza w ośrodku zdrowia w Wieliczce?
Wystarczy zgłosić się do rejestracji przychodni zdrowia w Wieliczce, zapoznać się z listą lekarzy którzy w niej przyjmują i wypełnić deklarację wpisując w niej wybranego lekarza. Do wypełnienia takiej deklaracji będzie potrzebne okazanie dokumentu tożsamości oraz numeru PESEL. Wybór ten nie jest ostateczny, w ciągu roku mamy prawo dwa razy zmienić lekarza. Natomiast w przypadku gdy lekarz, którego wybraliśmy akurat nie przyjmuje możemy bez przeszkód skorzystać z porady innego lekarza przyjmującego akurat w ośrodku zdrowia.

1. dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:
- raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę,
- aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
- legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy;

2. dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
- aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

3. dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
- zaświadczenie lub legitymacja wydane przez KRUS wraz z dowodem wpłaty składki zdrowotnej za ostatni kwartał;

4. dla emerytów i rencistów:
- legitymacja emeryta lub rencisty oraz aktualny odcinek emerytury lub renty;

5. dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:
- aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;

6. dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:
- umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

7. dla członka rodziny ubezpieczonego:
- dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny (np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA),
- legitymacja rodzinna z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy,
- aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
- legitymacja emeryta / rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia;

8. dla osoby korzystającej z pomocy opieki społecznej spełniającej kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
- decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy;

9. dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:
- poświadczenie wydane przez NFZ (przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
- formularz E-111,
- certyfikat,
- karta EKUZ.

Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia lub obciążenia pacjenta kosztami leczenia w stanie nagłym - dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia - jeśli pacjent przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej. Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach skutkuje obciążeniem pacjenta kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej zamieszczamy spis wszystkich numerów telefonicznych do ośrodka zdrowia w Wieliczce. Natomiast w osobnym dziale przedstawiamy wszystkich lekarzy pracujących w ośrodku zdrowia w Wieliczce. Można tam zapoznać się z nazwiskami owych lekarzy oraz z ich godzinami pracy w poszczególne dni tygodnia. Przejdź do działu – lekarze w Wieliczce.


NUMERY TELEFONÓW DO OŚRODKA ZDROWIA W WIELICZCE


Rejestracje Numer telefonu
     
Informacja - Centrala   27-96-300
Rejestracja Ogólna  
27-96-301
27-96-302
Rej.Por.Dziecka   27-96-304
Rej.Specjalistyczna- 1;   27-96-306
Chirurg,Ortopeda,Rtg,USG,   27-96-306
Lek.Rehabilitant   27-96-306
Rej.Specjalistyczna- 2;   27-96-307
Kardiolog,Neurolog,Reumatolog,   27-96-307
Dermatolog,Echo Serca   27-96-307
Piel.Środowiskowe   27-96-319
Rej.Stomatologiczna   27-96-328
Rej.Poradni ,,K ,,   27-96-359
Rej. Diabetologiczna   27-96-332
Rej. Psychiatryczna   27-96-334
Rej. Pulmonologiczna   27-96-336
Rej. Med.Pracy   27-96-340
Rej. Okulistyczna   27-96-345
Rej.Urologiczna   27-96-348
Analityka   27-96-350
EKG   27-96-351
Fizykoterapia   27-96-355
Rehabilitacja   27-96-356
Masaż   27-96-357
Sekretariat   27-96-371
     
Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy
32-020 Wieliczka Chorągwica 140
  27-83-164
     
Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich   25-12-375

 Gala walki Muay Thai FightTime 16  
Data: 14 października 2017
Lokalizacja: Niepołomice

Zarząd K.S. Górnik Wieliczka zaprasza na obchody 70-lecia KS Górnik Wieliczka, które odbędą się 30 września na stadionie "Górnika" przy ulicy Daniłowicza 6. Szczegółowy program znajduje się na poniższym plakacie.
Gala walki Muay Thai FightTime 16
8. urodziny basenu w Solnym Mieście  
Data: 8 października 2017r.
Lokalizacja: Wieliczka

Solne Miasto oraz Skoda Wieliczka 8 października zapraszają na 8. urodziny basenu w Solnym Mieście. W programie mnóstwo atrakcji. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program imprezy.
8. urodziny basenu w Solnym Mieście