.

Ośrodek Zdrowia w Wieliczce


Ośrodek Zdrowia w Wieliczce mieści się przy ulicy Szpunara 20. Godziny pracy wielickiej przychodni w dni powszednie - 8:00 do 20:00. Ośrodek zdrowia w Wieliczce świadczy bezpłatnie usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dla mieszkańców miasta i gminy Wieliczka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii oraz rehabilitacji. 

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce jest samodzielną jednostką organizacyjną, której założycielem jest Urząd Miasta i Gminy Wieliczka. W 2010 roku w ośrodku zdrowia w Wieliczce została podpisana umowa na przekazanie dotacji w kwocie 1 108 172, 91 PLN na dofinansowanie projektu Wdrożenie e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce. Projekt ten, którego całkowita wartość opiewała na 1 477 563,87 pln został powoli wdrażany w życie w wielickiej przychodni zdrowia od maja 2012 roku. W ten właśnie sposób w ośrodku zdrowia w Wieliczce została uruchomiona elektroniczna rejestracja pacjenta. Obecnie na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce znajduje się link umożliwiający nam rejestrację do wybranego lekarza poprzez Internet. 

Aby skorzystać z elektronicznej formy rejestracji wystarczy, wejść na Medyczny Portal Informacyjny – kliknij. Aby się zarejestrować do lekarza, najpierw musimy stworzyć swoje własne konto. 

Jak zapisać się do lekarza w ośrodku zdrowia w Wieliczce?
Wystarczy zgłosić się do rejestracji przychodni zdrowia w Wieliczce, zapoznać się z listą lekarzy którzy w niej przyjmują i wypełnić deklarację wpisując w niej wybranego lekarza. Do wypełnienia takiej deklaracji będzie potrzebne okazanie dokumentu tożsamości oraz numeru PESEL. Wybór ten nie jest ostateczny, w ciągu roku mamy prawo dwa razy zmienić lekarza. Natomiast w przypadku gdy lekarz, którego wybraliśmy akurat nie przyjmuje możemy bez przeszkód skorzystać z porady innego lekarza przyjmującego akurat w ośrodku zdrowia.

1. dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:
- raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę,
- aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
- legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy;

2. dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
- aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

3. dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
- zaświadczenie lub legitymacja wydane przez KRUS wraz z dowodem wpłaty składki zdrowotnej za ostatni kwartał;

4. dla emerytów i rencistów:
- legitymacja emeryta lub rencisty oraz aktualny odcinek emerytury lub renty;

5. dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:
- aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;

6. dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:
- umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

7. dla członka rodziny ubezpieczonego:
- dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny (np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA),
- legitymacja rodzinna z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy,
- aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
- legitymacja emeryta / rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia;

8. dla osoby korzystającej z pomocy opieki społecznej spełniającej kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
- decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy;

9. dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:
- poświadczenie wydane przez NFZ (przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
- formularz E-111,
- certyfikat,
- karta EKUZ.

Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia lub obciążenia pacjenta kosztami leczenia w stanie nagłym - dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia - jeśli pacjent przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej. Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach skutkuje obciążeniem pacjenta kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej zamieszczamy spis wszystkich numerów telefonicznych do ośrodka zdrowia w Wieliczce. Natomiast w osobnym dziale przedstawiamy wszystkich lekarzy pracujących w ośrodku zdrowia w Wieliczce. Można tam zapoznać się z nazwiskami owych lekarzy oraz z ich godzinami pracy w poszczególne dni tygodnia. Przejdź do działu – lekarze w Wieliczce.


NUMERY TELEFONÓW DO OŚRODKA ZDROWIA W WIELICZCE


Rejestracje Numer telefonu
     
Informacja - Centrala   27-96-300
Rejestracja Ogólna  
27-96-301
27-96-302
Rej.Por.Dziecka   27-96-304
Rej.Specjalistyczna- 1;   27-96-306
Chirurg,Ortopeda,Rtg,USG,   27-96-306
Lek.Rehabilitant   27-96-306
Rej.Specjalistyczna- 2;   27-96-307
Kardiolog,Neurolog,Reumatolog,   27-96-307
Dermatolog,Echo Serca   27-96-307
Piel.Środowiskowe   27-96-319
Rej.Stomatologiczna   27-96-328
Rej.Poradni ,,K ,,   27-96-359
Rej. Diabetologiczna   27-96-332
Rej. Psychiatryczna   27-96-334
Rej. Pulmonologiczna   27-96-336
Rej. Med.Pracy   27-96-340
Rej. Okulistyczna   27-96-345
Rej.Urologiczna   27-96-348
Analityka   27-96-350
EKG   27-96-351
Fizykoterapia   27-96-355
Rehabilitacja   27-96-356
Masaż   27-96-357
Sekretariat   27-96-371
     
Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy
32-020 Wieliczka Chorągwica 140
  27-83-164
     
Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich   25-12-375

 35 lat Orkiestry Dętej Podstolice  
Data: 25.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

25 września w hali sportowej Solnego Miasta odbędzie się koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej „Podstolice”, podsumowujący 35 lat działalności orkiestry.
35 lat Orkiestry Dętej Podstolice
Wehikuł Czasu 2022  
Data: 18.09.2022
Lokalizacja: Wieliczka

18 września Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprasza na kolejną, trzecią już edycję „Dnia z Historią Średniowiecza – Wehikuł Czasu”. Tym razem przybliżymy historię schyłku średniowiecza, jakim był wiek XV.
Wehikuł Czasu 2022